جهت درخواست سایز اصلی با ایدی @khadem68 در ارتباط باشید.