شهید رضا نادری

هان ای برادر کجا می روی؟
اندکی درنگ کن!
آیا با کمی گریه و یک فاتحه بر مزار من و امثال من مسئولیتیرا کــه با رفتن خود بر دوش تو گذاشته ایم از یاد خواهی برد یا نه؟ ما نظاره گر خواهیم بود که تو با این مسئولیت سنگین چه خواهی کرد ...